Izvješća

U području sektorskih pritisaka obavljaju se stručni poslovi izrade sljedećih izvješća:

 

Izvješća prema HR legislativi:

Izvješće se prema podacima iz baze Registar onečišćavanja okoliša za svaku izvještajnu godinu na temelju Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), i to na temelju verificiranih podataka za 20 županija i Grad Zagreb kao i ukupno za razinu države. Podaci dostavljeni unutarROO prikupljeni su putem, Pravilnikom propisanih, trinaest obrazaca.

Pravilnik om su propisani obvezni sadržaj, metodologija i način vođenja registra, te način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka. Sastavni dio Pravilnika su njegovi pripadajući prilozi i obrasci. U skladu s Pravilnikom onečišćivači su obvezni dostaviti podatke na propisanim obrascima u tekućoj godini za razdoblje prethodne kalendarske godine.

Obveznici dostave podataka sukladno čl. 20. Pravilnika , obrasce dostavljaju do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu nadležnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu, a oni do 15. lipnja u elektroničkom obliku podatke dostavljaju Agenciji.

Nakon utvrđivanja potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti prikupljenih podataka nadležno tijelo ima obvezu dostaviti iste do 15. lipnja tekuće godine Agenciji. Nadalje AZO na osnovu verificiranih podataka iz ROO izrađuje godišnje izvješće na nivou države te ga objavljuje na svojoj Internet stranici do 15. prosinca tekuće godine, čl. 23, stavak (1) Pravilnika .

 

 Na temelju Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, (NN 44/14) te Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), postrojenja u RH dužna su prijaviti vrste i količine opasnih tvari (članak 10. Uredbe).

U skladu s člankom 12. Pravilnika Agencija je na osnovu podataka koje prikuplja u bazi Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari dužna izraditi Izvješće o podacima iz Registra do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće Agencija je dužna objaviti na Internet stranici kako bi bilo dostupno javnosti. U Izvješću se nalaze informacije o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN), prikazani su zadnji službeni podaci o područjima postrojenja u RH koja podliježu ovom zakonskom propisu („Seveso postrojenja“) te se daje ocjena provedbe sustava kao i ocjena dobivenih podataka za određenu kalendarsku godinu.
U prvom dijelu Izvješća prikazani su podaci na razini države, tj. zbirni pregledi operatera i područja postrojenja (ukupan broj; veće količine opasnih tvari; manje količine opasnih tvari) te zbirni prikazi u RH prema djelatnostima te s osvrtom na prijavljene podatke po točkama Obrasca obavijesti iz Priloga II. Uredbe. U drugom dijelu dat je prikaz na razini županija, tj. područja postrojenja u županijama i Gradu Zagrebu koja su prijavila podatke, prema prijavljenim djelatnostima, sa prijavljenim vrstama i količinama opasnih tvari te grupama opasnih tvari.

Pripremaju se sljedeća poglavlja: Industrija, Kemikalije, Energetika.

 

 

Izvješća prema EK/EEA